Present Perfect Vs Present Simple

Aquest tema el treballàrem al 2n trimestre però per si de cas… torn a presentar l’explicació:

Recordau que NO m’heu de posar tota l’oració. A no ser que s’indiqui el contrari ho heu de fer com a l’aula. Escriure només la resposta correcta.

Quan empram el PASSAT SIMPLE?

El passat simple el farem servir quan una acció ja ha acabat. It is already finished! Normalment a les oracions tindrem pistes: yesterday, last week, two years ago, when I was a baby, …

Com escrivim amb PASSAT SIMPLE?

Feim servir la 2ª columna.

Per exemple:

I played football.

I didn’t play football.

Did I play football?

Quan empram el PRESENT PERFECTE?

El present perfecte el farem servir quan una acció encara no ha acabat. It hasn’t finished yet!

Normalment a les oracions tindrem pistes: yet, already, every, never, still, just, ever, …

Com escrivim amb PRESENT PERFECTE?

Feim servir la 3ª columna. Necessitam Have o Has + el verb en la 3ª Columna.

I – You – We – They Have – Haven’t 3rd Column Verb
He – She – It Has – Hasn’t

Per exemple:

I have already visited my granny.

I haven’t visited my granny yet.

Have you ever visited you granny?

She has just finished her homework.

He hasn’t finished his homework yet.

Has it rained today?

I have never eaten snails.

Helping Web, here